Flooding your city

On 8 juli 2015, in water, by Zef Hemel

Clever

On 27 mei 2015, in participatie, stedenbouw, water, by Zef Hemel

Watersheds

On 21 april 2015, in water, by Zef Hemel

Onheilsbericht uit Aden

On 17 april 2015, in water, by Zef Hemel

Tribeca aan zee

On 16 april 2015, in afval, water, by Zef Hemel

22 miljoen mensen zonder water

On 14 november 2014, in water, by Zef Hemel

Week van de stad

On 5 november 2013, in water, by Zef Hemel