Macht in Amsterdam

Gehoord op 18 november in het Van Eesterenmuseum te Amsterdam:

Jongens, maak het maar mooi-Max van den Berg

Ter gelegenheid van de presentatie van ‘Jongens, maak het maar mooi’, het boek van voormalige topambtenaar Max van den Berg (1938-2016) over de naoorlogse stadsontwikkeling van Amsterdam, verzamelde zich afgelopen vrijdagmiddag in het Van Eesterenmuseum in Amsterdam Nieuw-West een bont gezelschap van gepensioneerde ambtenaren van Stadsontwikkeling en jonge trainees rond drie gesprekstafels. Het grauwe herfstige weer had niemand er niet van weerhouden naar de Burgemeester De Vlugtlaan te komen. De bijeenkomst vond plaats in het kader van het project Learning History van de gemeente Amsterdam, dat tot doel heeft als organisatie te leren van het verleden. Aan elke tafel werd een kort verhaal verteld over de naoorlogse geschiedenis van Amsterdam en de gemeentelijke organisatie: één over macht, een ander over leiderschap en een derde over geld. Daarna kon iedereen reageren. Daarbij ging het er niet zozeer om de vraag of het verhaal klopte, maar of mensen het met eigen ervaringen konden verrijken en wat we er van konden leren. Zelf zat ik aan de tafel die ging over macht. Fer van den Boomen, extern organisatieadviseur, vertelde het verhaal dat was samengesteld uit een dertigtal gesprekken met voormalige politici, topambtenaren en stadshistorici rond het vraagstuk van de macht in de Amsterdamse stadsontwikkeling. Het boek van Max zong ondertussen op de achtergrond door m’n hoofd.

Wat me opviel was dat iedereen tijdens het voorlezen geboeid zat te luisteren. Daarna vertelden oudgedienden anekdotes die onderdelen van het verhaal illustreerden. Er werd veel gelachen. Sommige zaken kwamen de anderen bekend voor, andere kwesties leidden juist tot hilariteit en verbazing. Vanuit heel verschillende perspectieven werd nieuw licht op zaken geworpen, in elk historisch feit kwam diepte. Zo nuanceerden enkelen het verhaal dat wethouder Jan Schaefer de dienstdirecteuren tijdens een vergadering op het stadhuis de deur zou hebben gewezen omdat ze met te velen waren geweest – illustratie van hoe deze wethouder de macht van de directeuren wilde breken – door op te merken dat bijna alle directeuren zich bij dit soort vergaderingen lieten vervangen door ondergeschikten en een ander vertelde dat hij door de secretarie die ochtend was gemaand toch vooral te komen opdraven en zelfs oppas thuis had geregeld, waarna de wethouder hem had weggebonjourd. Dus zo werkt macht in Amsterdam. We leerden hoe politieke conflicten vaak in de informele sfeer worden opgelost, dat persoonlijke netwerken belangrijk zijn, dat het stadhuis vaak een storende factor is, dat de ambtelijke diensten elkaars macht bestrijden of met elkaar delen, dat David Goliath heel goed weet te verslaan, dat de afstand tussen de ambtelijke werkvloer en het bestuur doorgaans groot is, dat alles verpolitiekt is, dat ambachtelijke kennis medewerkers soms bescherming bood. Mijn conclusie: macht in Amsterdam is extreem versnipperd, niemand heeft het voor het zeggen, de stad kent zijn eigen dynamiek en het is de kunst met die dynamiek mee te bewegen. En ook: reorganisaties werken niet. Maar het belangrijkste: burgers weten het beter. Waarom? Omdat zij de dynamiek in de stad beter aanvoelen. Zet ze rond de tafel en laat ze hun verhaal vertellen. De oplossingen komen vanzelf.


Posted

in

,

by

Comments

One response to “Macht in Amsterdam”

 1. Wim Salis Avatar
  Wim Salis

  Geachte dhr. Hemel,

  Dit is een persoonlijke mening over politieke cultuur, economie en stadsontwikkeling. Een mening zeker niet van deskundigheid gespeend maar wel van uit observatie, logisch denken en een zere zorg voor de toekomst.

  Met vriendelijke groeten
  Wim Salis
  tel: 0654726707

  Amsterdam, 22 november 2016

  Toekomstvisie Amsterdamse economie staat stil.
  Amsterdam mist de boot.

  De Wereldeconomie verandert snel…..doet Amsterdam nog mee.

  Oproep: Deze brief is een oproep aan politici en bestuurders van Amsterdam maar
  ook rijksoverheid in Den Haag.

  Waarom deze brief.

  Hoewel ik slechts een gewone burger ben zonder specifieke kennis en invloed in het huidig politiek bestel ben ik evengoed toch ook een observator en bezorgde burger. Ik woon al ruim 50 jaar in Amsterdam en heb de stad in verschillende gedaantes zien veranderen.

  Tot de jaren ’80 van de 20e eeuw had Amsterdam en traditie op het gebied van stadsontwikkeling. Hoewel er in die tijd terecht kritiek werd geleverd op de megalomane maakbaarheid van de plannen bij de ontwikkeling van de Bijlmermeer, concludeer ik dat we nu in een tegenovergestelde bestuurscultuur zijn beland. Politici en bestuurders voelen zich niet of nauwelijks meer verantwoordelijk voor de maatschappelijke betekenis van hun functie. Veel overheidsbestuurders, hoewel middels belastinggeld betaald door de burger onttrekken zich steeds meer van hun publieke taken en verantwoordelijkheid en zien hun functioneren bij de overheid slechts als een tussenfase in hun persoonlijke carrière-ontwikkeling.

  Cultuur verandering.

  Sinds deze jaren ’80 zijn veel publiekstaken de gedecentraliseerd.
  Het motto des tijd was: besturen moet dichter bij burger staan en kleinschaliger. Helaas heeft eerder geleid tot een lappendeken aan bestuurlijke lagen en versnipperde politieke belangen. Daarna kwam ook nog het proces van privatisering opgang waardoor uitvoering van publieke belangen vaag werd opgedeeld in half overheidsdienst en half private bedrijven. Met name dit laatste aspect heeft geleid tot een groot schemergebied van verantwoordelijkheden. Overheden beperken zich tot vaak theoretische beleidsontwikkeling maar kijkt weg als het op uitvoering aankomt.
  De Overheid leeft vaak in een ivoren toren waarin omdat ideëen zich niet hoeven te verantwoorden naar de praktijk. Een ideaal klimaat om politiek opportunisme te bedrijven zonder persoonlijke schade te hoeven lijden. En dat is wat en nu gaande is. Bestuurders bekleden voor vier jaar een openbare functie en zijn zonder verder verantwoording af te leggen op resultaat alweer vertrokken. Uitvoering van beleid verdwijnt nogal eens in troebel water. Gevolg: een politiek klimaat van vluchtigheid en waarin vriendendiensten steeds meer de boventoon voeren.

  Wat is het probleem.

  Bestuurders kiezen steeds vaker voor beleid waarmee persoonlijke voordeel valt te behalen. In het versnipperde landschap van bestuurlijke verantwoordelijkheden betekent dit dat bestuurders de eigen belangen en vriendendiensten vaker als leidraad laten zijn bij het nemen van beslissingen. Op het moment het een te nemen beleidskeuze groter wordt dan behartigen van het eigen belang kijken veel bestuurders graag weg van hun eigen functionele verantwoordelijkheid.

  Maar Amsterdam en Nederland, wordt het niet de hoogste tijd om te gaan beseffen dat de wereldeconomie steeds onvoorspelbaarder aan het worden is. Nederland is allang geen grootmacht meer. Die tijd is al ver voorbij. Op wereldschaal wordt onze economie steeds kleiner en kleiner. Wie en waar het economisch zwaartepunt de komende decenniën komt te liggen wordt steeds moeilijker voorspelbaar. Niemand weet het. Nederland en dus ook Amsterdam moet zich steeds meer gaan voorbereiden op snelle verschuivingen van de internationale markt en actief en flexibeler daarop gaan anticiperen. Hoe speel je daar op in. Welke rol kan een klein land en een kleine stad als Amsterdam daar nog in spelen. Hoe hou je dit dichtbevolkte en verstedelijkte gebied open en toegankelijk voor nieuwe groei. Hoe houden we de economisch motor draaiende om nieuwe werkgelegenheid te kunnen blijven creëren. Vergeet vooral het idee dat je onafhankelijk bent en alles nog op eigen houtje nog kunt blijven doen. Ook die tijd is echt voorbij.
  Eén van de eerste antwoorden die de overheid daarop kan is geven is vaak het verbeteren van de infrastructuur. Dat is niks nieuws. De bereikbaarheid altijd opnieuw blijven hereiken. Dat is zeker hier in Amsterdam op dit moment een grote publieke taak. Amsterdam moet vooral een flinke inhaalslag maken als het gaat bijv. gaat over het opwaarderen van het openbaar vervoer. Deze regio is nog te veel afhankelijk van tram, bus of zelfs fiets. De reistijden binnen de regio de langere afstanden moeten veel korter worden. Al tientallen jaren liggen er plannen klaar om het metronet uit te breiden. Stadscentra’s, de verschillende stadsdelen, de regio en Schiphol moeten onderling veel beter en sneller met elkaar verbonden worden. Meer en snellere onderlinge uitwisseling in de regio Amsterdam bied veel meer kansen het inspelen van een veranderende wereldeconomie. Openbaar Vervoer op dit niveau is een enige alternatief wanneer bereikbaarheid met de auto niet meer mogelijk is. Verstikking van het autoverkeer is al jaren zichtbaar. Gebieden die bereikbaar zijn of gaan worden leven weer op. Denk aan het Bijlmer Arena gebied en het Rokin. Betere onderlinge bereikbaarheid van de gehele stad en regio met betere verbondenheid met Schiphol bieden kansen het flexibel inspelen op verandering van het economische proces. Wonen, werken en leven is dan gemakkelijker en flexibeler in te richten.
  Dit probleem al tientallen jaren bekend. Op bestuurlijk niveau vind ik, wordt daarvan volledig weggekeken. Grote projecten vragen van bestuurders dat verder dan hun eigen schaduw kunnen kijken. Grote investeringen vragen groter en centraal geleid bestuur. Meer centraal beleid. En geen versnippering belangen en beleid. Geen secondaire belangen, geen handjeklap. En dat gebeurd nu veelte vaak.
  De huidige politieke cultuur moet veranderen. Amsterdam moet weer in staat zijn grootschalige projecten te kunnen dragen. Projecten die niet alleen een kleinschalig lokaal belang dragen maar over de hele breedte van deze stad van belang zijn. Versnippering leidt tot conflicten en starheid. Economie en werkgelegenheid in deze regio komt dan langzaam maar zeker tot stilstaan. Dan verlies het gevecht van andere middelgrote steden in Europa en de rest van de wereld. Dit omdat men zich daar beter en eenvormiger organiseert en beter mee kan gaan in de vaart der volkeren. Amsterdam is op een gegeven moment economisch niet meer interessant. Nieuwe bedrijvigheid valt weg. Buitenlandse investeerders kiezen voor andere steden. Dit probleem zie je ook bij de eeuwig etterende discussie over de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Ook hier geldt dat de overheid wel voorwaarden moet creëren voor nieuwe kansen op economische ontwikkelingen in het Noordzeekanaal gebied. Niet afwachten tot het te laat.

  Overheidsbeleid is vaak niet direct meetbaar. Succes is een kwestie van lange termijn. Dat is in het verleden ook zo geweest. Denk aan de aanleg van het Noordzeekanaal of de ontwikkelingen van het Oostelijke Havengebied. Nieuwe impulsen hebben in het verleden ook geleid tot economische groei. In die zin is het bijv. onbegrijpelijk om de cruiseschepen weg te plaatsen buiten het centrum. Deze bedrijfstak brengt veel geld naar de stad toe en bied mogelijkheden voor nieuwe buitenlandse contacten en mogelijke investeringen. Het is een visitekaartje op internationaal niveau. Maar het huidige stadsbestuur bestempeld deze als oorzaak van overbelasting door toerisme van de stad. Uiterst kortzichtig. Economie, daar je moet er wat voor doen. Het komt niet vanzelf naar je toe.

  Conclusie: Tot nu toe zie ik dat politici en bestuurders kiezen voor snelle, kortstondige
  beleidskeuzes en oplossingen die de reikwijdte hebben van maximaal één
  ambtstermijn. Er is geen politieke en ambtelijke cultuur die garant staat voor
  ontwikkeling en uitvoering van een visie op de toekomst. Lange termijn
  visie op groot stedelijk niveau. Als dat de komende jaren niet verandert kan dat zeker
  negatieve gevolgen hebben voor de economie en werkgelegenheid van de regio. Ik
  denk dan aan een tijdsbestek van tien tot twintig jaar. Een welvaart die flink terugvalt
  waaruit weer allerlei sociale en maatschappelijke problemen kunnen voortvloeien.
  Dat wil je je toekomstige generaties niet aandoen.

  Bijlage: één van de vele plannen voor uitbreiding van het metronet die de laatste 20 jaar zijn
  gelanceerd.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *